Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG SIECIOWYCH DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM CENTRALNEGO KONTA PG

Definicje

Użytkownik – pracownik lub student Politechniki Gdańskiej posiadający aktywne konto w ramach usługi Centralne konto PG
zewnętrzna usługa sieciowa – usługa świadczona drogą elektroniczną dostarczana przez podmioty należące do
konsorcjum PIONER oraz konfederacji eduGAIN
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§1

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych, do których logowanie następuje za pośrednictwem Centralnego konta PG.

§2

  1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie danych dotyczących konta użytkownika (imię, nazwisko, e-mail., przynależność w uczelni – pracownik/student).
  2. Przed przesłaniem danych użytkownik jest pytany o zgodę, która może być wydana jednorazowo lub na zdefiniowany okres czasu. Fakt wydania zgody czasowej jest odnotowywany w bazie Centralnego konta PG. Użytkownik może zarządzać wydanymi przez siebie zgodami czasowymi poprzez stronę https://logowanie.pg.edu.pl/consentReview
  3. Przed zalogowaniem do usługi użytkownik może sprawdzić Politykę Prywatności dotyczącą danej usługi.
  4. Politechnika Gdańska działa w roli zaufanego pośrednika przy przekazaniu danych użytkownika do Usługodawcy i nie odpowiada za proces przetwarzania danych osobowych w Usłudze zewnętrznej. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, wnioski o bycie zapomnianym itp. Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy.
  5. Politechnika Gdańska nie ma możliwości potwierdzenia, czy Usługodawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i czy dane są przetwarzane w usłudze zgodnie z RODO. Takie informacje powinny być dostępna w Polityce Prywatności usługi. W przypadku wątpliwości Użytkownik musi być świadomy, że jego dane mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§3

  1. Użytkownik musi przestrzegać polityk, regulaminów, ewentualnych dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
  2. O ile zasady, regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na Politechnice Gdańskiej, tj. pracy lub studiów.
  3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
  4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.