Formularze PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Formularze PG

Aplikacja Formularze PG dostępna jest pod adresem forms.pg.edu.pl.

Usługa umożliwia tworzenie formularzy do zbierania odpowiedzi od użytkowników. W prosty sposób można utworzyć formularz, w którym użytkownicy mogą m.in.:

  • odpowiedzieć na zadane pytania otwarte (możliwa krótka lub dłuższa odpowiedź),
  • wybrać jedną (lub kilka) z możliwych opcji,
  • zaznaczyć właściwą odpowiedź,
  • napisać opinię.

Uczestnik, który wypełni formularz, może otrzymać maila z potwierdzeniem (jeśli wyrazi taką chęć).

Dane z wypełnionych formularzy agregowane są w bazie systemu, do której dostęp mają tylko uprawnione osoby. Aplikacja pozwala stworzyć unikalny adres do danego formularza, który można następnie wykorzystać w e-mailem lub na stronie internetowej.

Dla kogo?

Formularz utworzony w opisywanym narzędziu mogą wypełniać wszystkie osoby, które otrzymają do niego link (również osoby spoza Uczelni).

Możliwość opracowania i edytowania formularza, a także wgląd w uzyskane odpowiedzi, dostępna jest dla uprawnionych pracowników PG (o uprawnienia dla swoich pracowników wnioskują osoby kierujące jednostką organizacyjną PG).

Jak uzyskać dostęp?

Upoważnieni pracownicy Uczelni mają dostęp do aplikacji Formularze PG po zalogowaniu się na stronie forms.pg.edu.pl.
W celu uzyskania dostępu do aplikacji Formularze PG, kierownik danej jednostki organizacyjnej powinien przesłać do CUI wniosek o nadanie wskazanym pracownikom odpowiednich uprawnień.

Rozwiązanie dostępne jest bez ograniczeń z poziomu publicznej sieci Internet (nie jest wymagana sieć politechniczna).

Gdzie znaleźć pomoc?

Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.