Powrót do listy zmian w 2023

Portal Moja PG

Moduł Dziekanat:

 • Poprawiono błąd dotyczący uprawnień do wystawiania zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia. 

 • Poprawiono wyświetlanie nazwy kursu przy generowaniu Zaświadczenia.  

 • Ukryto archiwalne słowniki w zapisach na przedmioty (Rodzaj studiów, Poziom studiów, typ kursu). 

 • Poprawiono wyświetlanie informacji o możliwości przedłużenie ELS/ELD. 

 • Dodano zawiadomienie z możliwością wpisania dowolnej treści. 

 • Dodano możliwość przepinania studentów między propozycjami tematów w Dziekanat → wybrany student → Dyplomy → Szczegóły → Szczegóły propozycji tematu. Przy propozycji tematu dodano nowy link Zmień, który pozwala na zmianę propozycji tematu. Propozycja tematu musi być w statusie zamknięty i dyplom nie może mieć nadanego numeru dyplomu 

 • W szablonach wydruku dodano nowe pola „wydzialMiejscownik” i „wydziale”. W Słownikach → Wydziały dodano nową pozycję Miejscownik. 

 • Poprawiono nazwę banku na wydrukach Faktur sprzedaży przy płatnościach studenckich. 

 • Podpięto nowy wzorzec do faktur na studiach niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. 

 • Dodano możliwość oznaczenia kierunku jako realizujący kształcenie zawodu nauczyciela (Dziekanat → Administracja → Dydaktyka → Kierunki POLon). Odzwierciedlanie ma to w zestawieniu xls do POLon (Dziekanat → Dane → eksport do POLon). 

 • Zmieniono metodę pobierającą kod kierunku w zestawieniu xls do POLon (Dziekanat → Dane → eksport do POLon). 

 • Ujednolicono generowanie suplementu w j. polskim i angielskim dla kierunków międzywydziałowych. 

 • Dodano nowy filtr oraz kolumny (Pokazuj studentowi, archiwalny, typ) z możliwością sortowania w Dziekanat → Administracja → Wnioski → Rodzaj wniosku. 

 • Decyzje elektroniczne – KPA: 

 • Dodano decyzję o rezygnacji z powodu braku rejestracji w procesie KPA. 

 • Dodano filtry ułatwiające wyszukiwanie wniosków w widoku Dokumenty KPA (Dziekanat → Wnioski → Dokumenty KPA). 

 • Poprawiono działanie podpisów decyzji przez osoby upoważnione. 

 • Poprawiono funkcjonalność generowania zaświadczeń oraz zawiadomień i decyzji o skreśleniu. 

 • Poprawiono treść powiadomień wysyłanych do studenta SMS-em i mailowo. 

 • Poprawiono działanie mechanizmu czasowego nadzorującego komunikację z EZD. 

 • Poprawiono działanie mechanizmów czasowych nadzorujących wysyłanie e-maili i SMS-ów informujących o dokumentach do odbioru. 

 • Poprawiono wyświetlanie daty na wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 • Dodano filtry ułatwiające wyszukiwanie dokumentów w widoku najnowszych dokumentów KPA na stronie startowej w Dziekanacie. 

 • Poprawiono wyświetlanie etykiet i znaków wodnych. 

 • Poprawiono działanie walidacji przy składaniu wniosku. 

Moduł eDokumenty:

 • Poprawiono wyświetlanie pola „Liczba” z opcją „Liczba całkowita” - system wyświetla wtedy samą liczbę bez separatora miejsca dziesiętnego. 

 • Dodano możliwość wydruku eDokumentu w Dziekanat → Lista studentów → wybrany → eDokumenty i Dziekanat → Wnioski → eDokumenty. 

 • Poprawiono funkcjonalność podpisywania dokumentu. Jeśli dokument jest poufny to jego autor widzi tylko te pola, które sam miał uzupełnić oraz te, na których flaga Ignoruj ustawienia poufności: ustawiona jest na Tak. 

 • Dodano sortowanie po kolumnie Programy.

Moduł Granty:

 • Poprawiono błąd braku możliwości poprawy wniosku po zakończeniu naboru. 

 • Poprawiono błąd braku możliwości edycji po odesłaniu do poprawy. 

 • Poprawiono błąd braku oświadczenia przy próbie wysłania wniosku. 

 • Poprawiono błąd widoczności ikonki do edycji dla osób, które nie powinny edytować wniosku. 

 • Poprawiono działanie uprawnienia nadawanego pracownikom biur projektów poszczególnych wydziałów PG do podglądu wniosków składanych na danym wydziale w Module Granty PG. 

 • Poprawiono problem z migracją w Module Granty PG. 

Moduł Nauczyciel:

 • Poprawiono wyświetlanie planów zajęć od strony nauczyciela. 

Moduł Projekty:

 • Dodano możliwość zarządzania danymi dotyczącymi trwałości projektu, w tym możliwość wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ten zbiór danych. Dodano również integrację wprowadzanych danych z systemem TETA. Udostępniono funkcjonalność definiowania wskaźników i obowiązków wynikających z okresu trwałości, zarządzania środkami trwałymi czy przechowywania raportów i sprawozdań. Parametry trwałości projektu zintegrowano z systemem TETA w celu automatycznego przypisania środków trwałych do projektu i zarządzanie środkami trwałymi w okresie trwałości projektu. Udostępniona funkcjonalność umożliwia koordynowanie obowiązków wynikających z trwałości projektu na poziomie uczelnianym oraz monitorowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu i infrastruktury w okresie trwałości.

 • Poprawiono błąd w historii zmian statusu projektu. 

 • Poprawiono błąd dotyczący dokumentacji projektowej. 

Moduł Programy Kształcenia:

 • Udostępniono możliwość dodania nowej grupy zajęć do programu studiów dla studiów II stopnia. 

Moduł Rejestry ODO:

 • Poprawiono działanie poziomów uprawnień. 

Moduł Rekrutacja i Zapisy:

Rekrutacja: 

 • Wprowadzono możliwość przechodzenia między kandydatami za pomocą przycisków „poprzedni” i „następny” w Komisja Rekrutacyjna → Kandydaci. 

 • Zmieniono wyświetlanie się egzaminów dodatkowych i wymaganych dokumentów w zależności od elementów sortowania. Gdy w regułach sortowania nie ma ustalonych wymaganych dokumentów lub egzaminów to wyświetlają się wszystkie, które znajdują się w konfiguracji kursu. Punkty powinny się wyświetlać w takiej samej kolejności, jak w konfiguracji, tzn. dokumenty w kolejności alfabetycznej, a punkty za egzaminy wg kolejności dodania egzaminów do konfiguracji w Administracja rekrutacją → Rekrutacje → [wybrana rekrutacja i nabór] → Listy. 

 • Zoptymalizowano czas publikowania list rekrutacji. 

Moduł Rezerwacje: 

 • Dodano statusy sprawozdania w Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i sprawozdania. 

Moduł Ręczna rekrutacja: 

 • Poprawiono komunikat zawarty w e-mailu, który jest wysyłany do studentów przyjętych na kurs poprzez tzw. Ręczną Rekrutację. 

Moduł Student: 

 • Poprawiono funkcjonalność składania wniosków o legitymację studencką w Student → Dokumenty → Złóż wniosek. 

 • Poprawiono funkcjonalność wznowienie zamkniętej sprawy. 


Moduł Studia podyplomowe:  

 • Poprawiono sposób zapisywania pola Miejsce urodzenia na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. 

 • W sekcji „Szczegóły protokołu” dodano pole z nazwą i numerem edycji studiów. 

 • W sekcji „Szczegóły protokołu” przy wywołaniu wysyłki masowej „odesłanie do poprawy” dodano jedno wspólne okienko do wszystkich wybranych świadectw. 

 • Zablokowano możliwość edycji pól z danymi osobowymi tj. daty i miejsca urodzenia podczas dodawania lub edytowania świadectwa. Dodano informacje, że edycja jest możliwa z poziomu danych osobowych słuchacza. 

 • W sekcji „Szczegóły protokołu” dodano ikonkę z opisem „Wydruk” umożliwiającą drukowanie protokołu listy przekazanych świadectw. 

Moduł Stypendia: 

 • Dodano listy zwrotów w Stypendia → Listy → Przeglądaj listy. 

 • Poprawiono link do instrukcji podczas składania wniosku o stypendium w formie elektronicznej. 

 • Wprowadzono poprawki związane z przeliczaniem zwrotów w Stypendiach. Dla ścieżek: Stypendia → Listy → Przeglądaj listy → Listy zwrotów oraz Studenci → Zwroty → Zarejestruj zwrot, a także Stypendia → Studenci → Stypendyści. 

 • Wprowadzono zmiany związane z rejestracją Zwrotów w Stypendiach w Stypendia → Studenci → Zwroty. 

 • Zmieniono algorytm naliczania części sportowej w Stypendium Rektora. 

 • Dodano informacje oraz statusy o absolwentach innych kierunków studiów w Stypendia → Wnioski → Wydane decyzje. 

 • Zmieniono typ kolumny w Stypendia → Słowniki → Osiągnięcia artystyczne i naukowe. Po zmianie typu można wpisywać osiągnięcia, które mają liczbę znaków większą niż 255. 

 • Dodano możliwość dodania osiągnięcia sportowego studentowi przez KS bezpośrednio we wniosku o stypendium Rektora. 

 • Poprawiono generowanie się plików CSV w Stypendia → Wnioski → Wydane decyzje dla decyzji, w których „Data od” jest ustawiona, a „Data do” jest pusta. 

Moduł Wyjazdy: 

 • Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu pliku PDF dla rozliczenia wyjazdu. 

Moja PG – ustawienia: 

 • Zmieniono treść maila powitalnego dla doktorantów, którzy aktywują konto. 


System eRekrutacja

 • Dodano nowy interfejs strony głównej eRekrutacji. 

 • Dodano dodatkową nawigację dla użytkownika, która umożliwia śledzenie aktualnej lokalizacji w obrębie strony internetowej. Zmieniono nagłówki w widoku kroków (nazwa naboru, nazwa rekrutacji, opis). 

 • Wprowadzono poprawki wizualne w stronie głównej eRekrutacji, zarówno w widoku desktopowym jak i mobilnym. 


Campus

 • Dodano graficzne oznakowanie miejsc zbiórki oraz AED na mapie kampusu. 


Portal eNauczanie PG / Moodle

 • Naprawa błędów. 

 • Archiwizacja kursów z letniego semestru. 

 

Pismo PG

 • Aktualizacja witryny. 
   

Budżet Obywatelski

 • Przygotowanie aplikacji dla edycji 2023.
   

ePłatności

 • Testy i poprawki przed wdrożeniem. 

 • Audyt WCAG.
   

TETA

 • Na Umowie Zakupu dodano pole typu checkbox „Nie uwzględniaj warunków płatności z umowy na fakturach”. Zaznaczenie go skutkuje na fakturach zakupu wygenerowanych z tak oznaczonych umów, w taki sposób, że data płatności faktury wyznaczana jest z terminu płatności na fakturze, a nie z warunków umowy.  

 • Umożliwiono generowanie faktury zakupu z zamówienia dla dostawców z polskim numerem NIP, niezależnie od waluty zamówienia. 

 • Wprowadzono walidację opisu obiektowego na pozycji faktury zakupu. Jeśli w opisie wprowadzono koszt o kodzie 42309 lub 42311, to wymagane będzie uzupełnienie wymiaru PUBLIKACJE. Jeśli nie zostanie uzupełnione, wiersz oznaczony zostanie kolorem czerwonym i faktury nie będzie można zatwierdzić.