Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG
nr 3/2017 z 1 marca 2017 r.

REGULAMIN UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

§1. Uczelniana Sieć Komputerowa PG

 1. Uczelniana Sieć Komputerowa Politechniki Gdańskiej (zwana dalej USK PG) obejmuje środki techniczne i programowe umożliwiające realizację połączeń między urządzeniami końcowymi, komputerami obliczeniowymi oraz serwerami. Zadaniem USK PG jest świadczenie usług na rzecz środowiska naukowo-badawczego, akademickiego oraz na potrzeby administracji Politechniki Gdańskiej w zakresie poczty elektronicznej, przesyłania i udostępniania danych, zdalnego przetwarzania danych, jak również innych usług wynikających z aktualnych możliwości techniczno-eksploatacyjnych tej sieci.
 2. Jednostki organizacyjne PG są obciążane kosztami eksploatacji sieci USK PG proporcjonalnie do stopnia jej wykorzystania. Sposób naliczania odpłatności precyzuje algorytm opracowany przez Centrum Usług Informatycznych, a zatwierdzony przez kierownictwo Uczelni.
 3. Uczelniana Sieć Komputerowa Politechniki Gdańskiej jest dołączona do Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) administrowanej przez Centrum Informatyczne TASK. W uzasadnionych przypadkach USK PG może być dołączona do innych operatorów.
 4. Funkcję administratora centralnego USK PG pełnią osoby wyznaczone przez dyrektora Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej, zwane dalej Administratorami Centralnymi.
 5. Centrum Usług Informatycznych odpowiada za eksploatację i nadzór nad rozbudową USK PG oraz współpracuje z ramienia uczelni z CI TASK i innymi sieciami, do których USK PG jest podłączona.
 6. USK PG jest multiprotokolarną siecią heterogeniczną umożliwiającą pracę dołączanych do niej urządzeń z różnymi protokołami i systemami operacyjnymi. Zalecanym protokołem warstwy sieciowej w szkielecie USK PG jest TCP/IP, a w warstwie fizycznej – Ethernet II. Dopuszczalne jest używanie innych protokołów sieciowych, jeśli wyrazi na to zgodę Administrator Centralny.
 7. Nadzór techniczny nad urządzeniami sieciowymi, centralnymi i węzłowymi oraz osprzętem sieciowym sprawuje Centrum Usług Informatycznych, a nad torami kablowymi – Dział Eksploatacji – Sekcja Teletechniczna.
 8. Sieci lokalne są fragmentami USK PG obejmującymi pojedynczą jednostkę organizacyjną PG w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego PG (lub kilka współpracujących jednostek organizacyjnych) i podlegają kierownictwu tych jednostek organizacyjnych. Kierownicy jednostek wyznaczają Administratorów Lokalnych, którzy odpowiadają za: eksploatację sieci lokalnych, administrowanie lokalnymi serwerami, współpracę z poszczególnymi użytkownikami urządzeń włączonych do sieci. Administratorzy Lokalni mają obowiązek bezpośredniej współpracy z Administratorem Centralnym w wyżej wymienionych sprawach. Administratorzy Lokalni zarządzający sieciami lokalnymi wydziałów nazywani są Administratorami Wydziałowymi, którzy mają obowiązek ścisłej współpracy z Administratorem Centralnym. Przyjmuje się, że sieć lokalna może być zhierarchizowana. Osoby administrujące sieciami składowymi w ramach sieci lokalnej podlegają właściwemu Administratorowi Lokalnemu. Sieci wirtualne wykraczające swym zasięgiem poza jedną sieć lokalną są zarządzane przez Administratora Centralnego.
 9. Administrator Centralny i Administratorzy Lokalni są odpowiedzialni za realizację polityki Uczelni w zakresie bezpieczeństwa sieci, w tym: ochrony danych użytkowników, ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz przed wszelkiego rodzaju atakami z zewnątrz.
 10. Administrator Centralny przydziela oraz rejestruje adresy sieciowe i nazwy wszystkich urządzeń włączonych do sieci, zarządza tablicami adresów, tablicami tras poszczególnych podsieci oraz ruchem w szkielecie sieci. Rejestracja komputerów w USK PG odbywa się w bazach serwerów DHCP. Administrator Centralny może na stałe lub czasowo przekazać tę funkcję w odniesieniu do sieci lokalnej Administratorowi Lokalnemu.
 11. Administratorzy Lokalni zobowiązani są do aktualizacji informacji w bazach serwerów DHCP, na podstawie, których możliwa będzie identyfikacja użytkownika oraz urządzenia pracującego w danym momencie funkcjonowania USK PG, jak również przechowywania powyższych informacji przez okres trzech lat.
 12. Administrator Centralny ma prawo ingerować w działanie sieci lokalnej wraz z możliwością odłączenia urządzenia/segmentu sieci na czas usuwania zagrożeń w przypadkach:
  • zakłóceń pracy USK PG,
  • zagrożenia bezpieczeństwa sieci,
  • podejrzenia/stwierdzenia naruszenia prawa w związku z korzystaniem z USK PG.
 13. Włączenie sieci lokalnych do USK PG następuje za zgodą Administratora Centralnego, po uzgodnieniu przedstawionego projektu sieci lokalnej (topologia sieci, zastosowane urządzenia, wykorzystywane technologie komunikacyjne). Administrator Centralny ma prawo odmówić włączenia sieci lokalnej do USK, jeżeli sieć nie spełnia uzgodnionych założeń projektowych. Wszelkie zmiany w sieci lokalnej, wykraczające poza wcześniej przyjęte uzgodnienia, muszą być konsultowane z Administratorem Centralnym. Użytkownicy nie mogą samowolnie przyłączać do USK PG urządzeń aktywnych bez zgody odpowiednio Administratora Lokalnego bądź Administratora Centralnego. Administrator zarządzający daną siecią lokalną ma obowiązek dbać o poprawną konfigurację pracujących w sieci urządzeń aktywnych i na bieżąco kontrolować poprawność ich funkcjonowania.
 14. USK PG może być wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy z PG bądź umowy cywilnoprawnej zawartej z PG, kształceniem na PG (studenci, doktoranci), prowadzeniem badań na rzecz PG/zleconych przez PG. Odstępstwa od tej zasady może akceptować wyłącznie kanclerz. W przypadku nieupoważnionego wykorzystywania zasobów USK PG do innych celów właściwy Administrator ma obowiązek kontroli i podjęcia stosownych działań, powiadamiając o tym Administratora Centralnego. Administrator Centralny powiadamia o zaistniałym fakcie Dyrektora CUI oraz kanclerza.
 15. Wszystkie osoby mające dostęp do danych użytkowników USK PG zobowiązane są do zachowania poufności informacji pozyskanych drogą teletransmisji. Osoby te nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prywatności użytkowników USK PG i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników (np. w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom).
 16. Administratorzy Centralny i Lokalni USK PG mają obowiązek informowania użytkowników USK PG o udostępnianych im możliwościach korzystania z tejże sieci i jej zasobów oraz o ewentualnych problemach związanych z jej eksploatacją.

§2. Prawa i obowiązki Użytkowników USK PG

 1. Użytkownikami USK PG mogą być pracownicy PG, upoważnione osoby uczestniczące w pracach/zadaniach prowadzonych przez lub na rzecz PG, studenci i doktoranci PG (w ramach zajęć lub na mocy zezwolenia udzielonego przez kierownictwo Uczelni, dziekana lub kierownika innej jednostki) korzystający z urządzenia podłączonego do USK PG oraz przesyłający informacje poprzez sieć niezależnie od lokalizacji. Pozostałe osoby mogą korzystać z usług USK PG na zasadach opisanych na stronie CUI. Zabrania się udostępniania swojego urządzenia innej osobie.

  Użytkownicy USK PG mają prawo do wykorzystywania tej sieci wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy z PG bądź umowy cywilnoprawnej zawartej z PG, kształceniem na PG (studenci, doktoranci), prowadzeniem badań na rzecz PG/zleconych przez PG. Użytkownicy USK PG mają obowiązek stosowania się do zaleceń Administratorów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji komputerów w sieci oraz dbania o ochronę swoich zasobów.

  Zabronione jest wykonywanie przez użytkowników czynności mogących zakłócić funkcjonowanie USK PG, w szczególności takich jak: rozłączanie okablowania, wymiana osprzętu oraz instalowanie i użytkowanie programów zagrażających bezpieczeństwu pracy sieci bez uzgodnienia z Administratorem Centralnym lub Lokalnym.
 2. Użytkownicy nie mogą samodzielnie przyłączać do USK PG urządzeń aktywnych bez zgody właściwego Administratora.
 3. Użytkownicy USK PG mają prawo korzystania z zasobów sieci, do których został nadany im dostęp. Administratorzy mają prawo ograniczyć możliwości wykonywania pewnych operacji przez użytkowników, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi lub prawnymi interesami PG.
 4. Użytkownicy urządzeń włączonych do USK PG odpowiadają za zarządzanie nimi. Niedopuszczalne jest tworzenie przez użytkowników publicznie dostępnych systemów informacyjnych poza zasobami sprzętowymi zarządzanymi przez Administratorów Lokalnych i Administratora Centralnego bez zgody dyrektora Centrum Usług Informatycznych.
 5. Użytkownik USK PG nie ma prawa do wykorzystywania sieci do działalności komercyjnej lub niezgodnej w prawem, w szczególności do instalowania nielegalnego oprogramowania, uzyskiwania dostępu do danych w sposób nieuprawniony, zamieszczania treści chronionych prawem autorskim.
 6. Korzystając z USK PG Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do dóbr osobistych.
 7. Użytkownik USKPG nie ma prawa korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania, co do którego PG nie posiada wymaganych uprawnień licencyjnych. W razie naruszenia powyższego zakazu użytkownik ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, w tym w szczególności zobowiązany będzie do zapłaty należności żądanych przez podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do oprogramowania. Powyższe nie wyklucza odpowiedzialności karnej z tego tytułu oraz odpowiedzialności pracowniczej, dyscyplinarnej (określonej w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), jak również wynikającej z przepisów prawa cywilnego.
 8. Użytkownik USK PG odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich podczas korzystania z USKPG, w tym za naruszenie prywatności innego użytkownika.
 9. Użytkownik USK PG odpowiada za umożliwienie dostępu do zasobów USK PG innym nieuprawnionym użytkownikom.
 10. Użytkownicy USK PG naruszający postanowienia niniejszego regulaminu mogą być pozbawieni przez Administratorów Lokalnych lub Administratora Centralnego prawa do korzystania z USK PG, co nie wyłącza innych konsekwencji przewidzianych przepisami prawa, w tym prawa karnego, prawa pracy, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku powstania szkód w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, użytkownik odpowiada za ich naprawienie na zasadach określonych w odnośnych przepisach prawa.
 11. Dane osobowe Użytkownika USK PG są przetwarzane zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych wyłącznie w prawnie usprawiedliwionych celach i mogą zostać przekazane uprawnionym organom na ich żądanie.
 12. Zabronione są wszelkie działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu przez użytkownika do zasobów USK PG, w tym podszywanie się pod innych użytkowników lub monitorowanie łącz sieci. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych działań właściwy Administrator blokuje dostęp do USK PG takim użytkownikom. Informacje dotyczące nieuprawnionego dostępu do zasobów sieci powinny być kierowane do właściwego Administratora. Niezgodne z prawem użycie dostępu może spowodować wszczęcie postępowania karnego zarówno w stosunku do osoby, która umożliwiła dostęp, jak i tej, która z niego skorzystała, co nie wyłącza innych konsekwencji przewidzianych przepisami prawa.
 13. Każdy z użytkowników USK PG ma obowiązek potwierdzenia w formie elektronicznej zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązania się do jego przestrzegania.
 14. Niniejszy Regulamin USK PG dostępny jest na stronie internetowej PG w serwisie informacyjnym Centrum Usług Informatycznych PG, jak również w u Administratorów sieci lokalnych oraz w Centrum Usług Informatycznych PG.