Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG
nr 7/2017 z 24 maja 2017 r.

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ OSIEDLA STUDENCKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

  1. Sieć Komputerowa Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej, zwana dalej SKOS PG, obejmuje swoim zasięgiem obszar Osiedla Studenckiego administrowany przez kierownika Osiedla Studenckiego. SKOS PG jest lokalną siecią komputerową funkcjonującą w ramach Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej (USK PG) i obejmuje środki techniczne i programowe umożliwiające realizację połączeń między urządzeniami końcowymi oraz serwerami. Zadaniem SKOS PG jest świadczenie usług dla administracji oraz mieszkańców Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej w zakresie przesyłania i udostępniania danych, jak również innych usług wynikających z aktualnych możliwości techniczno-eksploatacyjnych tej sieci. Osoby korzystające z urządzenia podłączonego do SKOS PG są użytkownikami USK PG i zobowiązane są do przestrzegania regulaminu USK PG.
  2. Budżet SKOS PG ustala corocznie kierownik Osiedla Studenckiego w porozumieniu z koordynatorem SKOS PG. Pod uwagę brane są opłaty eksploatacyjne za łącza, opłaty za licencje i serwisy, planowane wydatki na naprawę i rozbudowę infrastruktury sieci.
  3. Funkcję administratorów SKOS PG, będących administratorami lokalnymi w rozumieniu Regulaminu USK PG pełnią osoby wyznaczone przez zastępcę dyrektora Centrum Usług Informatycznych PG ds. rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej. Administratorem SKOS PG mogą być wyłącznie pracownicy, studenci i doktoranci PG. Administratorzy SKOS PG mają obowiązek potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązania się do jego przestrzegania, jak również przyjęcia na siebie obowiązków i odpowiedzialności związanych z pełnioną funkcją. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
  4. Zastępca dyrektora Centrum Usług Informatycznych PG ds. rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej wyznacza jednego z administratorów SKOS PG lub administratora centralnego na koordynatora SKOS PG. Koordynator SKOS PG jest odpowiedzialny za przygotowywanie planów perspektywicznego rozwoju SKOS PG, oraz zakresu rzeczowego zakupów.
  5. Nadzór techniczny nad urządzeniami sieciowymi, centralnymi i węzłowymi oraz osprzętem sieciowym sprawują administratorzy SKOS PG, a nad torami kablowymi – Dział Eksploatacji – Sekcja Teletechniczna.
  6. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu USK PG oraz regulacje operatorów, do których jest podłączona.