Misja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Misja

Zgodnie Zarządzeniem Rektora PG nr 5/2021 z 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Gdańskiej, zadaniem Centrum Usług Informatycznych jest podejmowanie następujących działań:

 1. opracowywanie programów rozwoju infrastruktury informatycznej Uczelni, dostosowanych do programów informatyzacji Uczelni;
 2. wprowadzanie nowoczesnych technologii i narzędzi na potrzeby informatyzacji Uczelni;
 3. opracowanie i aktualizacja modelu systemów użytkowanych w Uczelni;
 4. opracowywanie i aktualizacja koncepcji systemów informatycznych wspomagających procesy na Uczelni;
 5. koordynowanie spójności wymagań pomiędzy modułami / systemami w ramach Politechniki Cyfrowej;
 6. projektowanie, wytwarzanie i utrzymywanie centralnych systemów informatycznych i serwisów informacyjnych;
 7. wyznaczanie standardów integracji oraz dbanie o spójność architektoniczną wszystkich systemów wspierających działalność Uczelni;
 8. prace badawczo-rozwojowe, budowa i udostępnianie know-how w zakresie nowoczesnych technologii;
 9. rozpoznawanie i pozyskiwanie dostępnych rozwiązań informatycznych spójnych z przyjętym programem informatyzacji Uczelni oraz ich wdrażanie;
 10. zapewnienie wsparcia dla świadczonych usług i nowych wdrożeń przy pomocy zespołu Helpdesk;
 11. integrowanie wdrażanych i eksploatowanych systemów w kompleksowy system wspomagający zarządzanie Uczelnią;
 12. udostępnianie kont do centralnej poczty elektronicznej i jednolitego systemu autoryzacji użytkowników udostępnianych usług;
 13. pełnienie roli Administratora Systemu Informatycznego dla eksploatowanych w Uczelni systemów i aplikacji;
 14. pełnienie funkcji administratora centralnego uczelnianej sieci komputerowej i obsługa eksploatacyjna zasobów uczelnianej sieci komputerowej;
 15. prowadzenie serwisu technicznego sprzętu i oprogramowania systemowego dla jednostek administracji centralnej;
 16. realizacja zamówień wspólnych na zakupy standardowego sprzętu informatycznego i oprogramowania;
 17. realizacja i rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji sieci uczelnianej i wydziałowych w ramach dofinansowania MNiSW na sieci LAN;
 18. opiniowanie projektów związanych z rozbudową i modernizacją sieci komputerowej na Uczelni oraz udział w odbiorach nowo powstałych segmentów sieci;
 19. współpraca z Centrum Informatycznym TASK w zakresie dostępu do Internetu, eksploatacji sieci komputerowych i zasobów KDM.