Portal Moja PG | Politechnika Gdańska

Portal Moja PG

Moja PG jest portalem uczelnianym dostępnym pod adresem moja.pg.edu.pl. Portal składa się z wielu modułów, które umożliwiają elektroniczną obsługę studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych oraz współpracowników Uczelni. W ramach portalu dostępne są m.in. moduły:

 • Student – zapewnia funkcję elektronicznego albumu, składanie wybranych wniosków do dziekanatu, bieżące rozliczenia finansowe, informację o planie zajęć oraz o prowadzących, wspiera obsługę zagadnień dot. pracy dyplomowej,
 • Dziekanat – umożliwia przypisywanie studentów do kierunków kształcenia, przypisywanie im przedmiotów, przenoszenie studentów, obsługę złożonych przez nich wniosków, obsługę rozliczeń finansowych, obsługę tematów prac dyplomowych,
 • Nauczyciel – wspiera funkcjonalność oceniania wyników postępów studentów w nauce, obsługę tematów prac dyplomowych,
 • Pracownik – udostępnia możliwość przeglądania odcinków płacowych, przeglądanie i akceptację regulaminów,
 • Erasmus – poświęcony jest obsłudze studentów i pracowników PG oraz studentów i pracowników innych uczelni w zakresie przyjazdów i wyjazdów osób w ramach programu Erasmus+,
 • Nauka – obsługuje ewidencję dorobku naukowego pracowników oraz ewidencję infrastruktury badawczej (wykaz laboratoriów, aparatury naukowej, zespołów badawczych),
 • Projekty – realizuje funkcjonalność ewidencji projektów realizowanych w ramach programów edukacyjnych i badawczych oraz funduszy strukturalnych,
 • Wyjazdy – wspiera ewidencję i rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych, jak również tzw. wyjazdy na skierowanie,
 • Rezerwacje – umożliwia podgląd planów zajęć dla kierunków studiów, przeglądanie zajętości sal dydaktycznych oraz przeglądanie planu zajęć określonego nauczyciela akademickiego,
 • Książka adresowa – służy do wyszukiwania danych kontaktowych pracowników PG,
 • Rejestry ODO – stanowią elektroniczną ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • Lokale – przechowuje ewidencję zasobów lokalowych PG oraz ich dysponentów, wspomaga również przygotowanie oferty wynajmu pomieszczeń,
 • Programy kształcenia – służą do definiowania m.in. kart ECTS kierunków studiów i przedmiotów,
 • Stypendia – udostępniają prowadzenie listy wypłat stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych, stypendiów Rektora i innych stypendiów dla studentów,
 • Ręczna rekrutacja – umożliwia manualne dodanie kandydatów na studia (tj. z pominięciem systemu eRekrutacja) w sytuacji przyjęcia kandydata z innej uczelni, przeniesienia z innego kierunku PG, na podstawie programu wymiany studentów itp.
 • Wynalazki i innowacje – rejestr przechowujący dane o wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych, znakach towarowych, o rozwiązaniach innowacyjnych, prawach wyłącznych i opłat z nimi związanych, ponadto zawierający wykaz umów zawartych pomiędzy PG a instytucjami zewnętrznymi dotyczących wykorzystania wynalazków,
 • Pracodawca – rejestracja wizytówek pracodawców, które są następnie wyświetlane na stronach Biura Karier; zarejestrowany pracodawca może ponadto zgłaszać oferty pracy, praktyk oraz staży dla studentów – ich wyświetlanie następuje w module Student,
 • Biuro Karier – przechowuje karty absolwentów oraz zarządza komunikacją z absolwentami - moduł dedykowany dla Biura Karier,
 • Oferty pracy – umożliwia zarządzanie ofertami pracy na Uczelni publikowanymi na stronie internetowej praca.pg.edu.pl (funkcja przewidziana dla Działu Osobowego) oraz stanowi panel administracyjny dla Biura Karier do zarządzania wizytówkami pracodawców i ich ofertami pracy,
 • Ewidencja umów – rejestr umów o współpracy PG z innymi uczelniami, zwłaszcza pod kątem programu Erasmus+.

Dla kogo?

Usługa udostępniana jest studentom, pracownikom PG oraz współpracownikom Uczelni.

Jak uzyskać dostęp?

Studenci oraz pracownicy uzyskują dostęp w drodze samodzielnej aktywacji konta na stronie moja.pg.edu.pl. Pozostałym osobom, o ile istnieje taka potrzeba, konta aktywowane są indywidualnie przez Helpdesk – na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy:

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również zespół Helpdesk.