Misja Centrum Usług Informatycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Gdańskiej, zadaniem Centrum Usług Informatycznych jest podejmowanie następujących działań:

 1. Opracowywanie programów rozwoju infrastruktury uczelni, dostosowanych do programów informatyzacji uczelni
 2. Wprowadzanie nowoczesnych technologii i narzędzi na potrzeby informatyzacji uczelni
 3. Opracowywanie nowych systemów informatycznych i serwisów informacyjnych
 4. Wyznaczanie standardów integracji oraz dbanie o spójność architektoniczną wszystkich systemów wspierających działalność uczelni
 5. Prace badawczo-rozwojowe, budowa i udostępnianie know-how w zakresie nowoczesnych technologii
 6. Rozpoznawanie i pozyskiwanie dostępnych rozwiązań informatycznych spójnych z przyjętym programem informatyzacji uczelni oraz ich wdrażanie
 7. Zapewnienie wsparcia dla świadczonych usług i nowych wdrożeń przy pomocy zespołu helpdesk
 8. Integrowanie wdrażanych i eksploatowanych systemów w kompleksowy system wspomagający zarządzanie uczelnią
 9. Rozwój i utrzymanie strony domowej uczelni z wykorzystaniem mechanizmów CMS i dostępem do usług realizowanych tą drogą
 10. Udostępnianie kont do centralnej poczty elektronicznej i jednolitego systemu autoryzacji użytkowników udostępnianych usług
 11. Pełnienie roli Administratora Systemu Informatycznego dla eksploatowanych w uczelni systemów i aplikacji
 12. Pełnienie funkcji administratora centralnego uczelnianej sieci komputerowej i obsługa eksploatacyjna zasobów uczelnianej sieci komputerowej
 13. Prowadzenie serwisu technicznego sprzętu i oprogramowania systemowego dla jednostek administracji centralnej
 14. Realizacja zamówień wspólnych na zakupy standardowego sprzętu informatycznego i oprogramowania
 15. Realizacja i rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji sieci uczelnianej i wydziałowych w ramach dofinansowania MNiSW na sieci LAN
 16. Współpraca z Centrum Informatycznym TASK w zakresie dostępu do Internetu, eksploatacji sieci komputerowych i zasobów KDM.